fbpx

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban Dalkó Beáta és Nagy Erika (a továbbiakban: Adatkezelők) honlapjának a https://www.zhoja.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatói és ügyfelei (a továbbiakban: Érintettek/Felhasználók) számára ismertetik a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint részletezik az ügyfeleik ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Nem vállalunk felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem mi üzemeltetünk, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link a mi Weboldalunkra.

Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóban változtatás történik vagy frissítésre kerül, oldalunkon kommunikáljuk azt, hogy az Érintettek naprakészek legyenek a személyes információk gyűjtésével, használatával és közzétételével kapcsolatos módosításokkal.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük, keressen bennünket zhoja@zhoja.hu e-mail címen.

 1. Az adatkezelők adatai

Név: Dalkó Beáta e.v.

Elérhetőség: 1067 Budapest, Csengery utca 54. 1/1.

E-mail: zhoja@zhoja.hu

Telefonszám: +36-70/949-5740

 

Név: Nagy Erika e.v.

Elérhetőség: 1067 Budapest, Csengery utca 54. 1/1.

E-mail: zhoja@zhoja.hu

Telefonszám: +36-30/930-4175

 

 1. Webhely-szolgáltató adatai

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u, 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Adószám: 23495919-2-41

E-mail: info@mhosting.hu

 

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

4. Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

5. A Honlapunk működésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelők honlapja személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban azon keresztül kínálunk olyan szolgáltatásokat is, amelyekhez szükséges, hogy az Érintettek bizonyos általunk kért adatokat megadjanak a részünkre.

5.1 A Honlapunk látogatásával kapcsolatos adatkezelés

A https://www.zhoja.hu honlapon történő látogatás során úgynevezett cookie-kat, azaz sütiket helyezünk el az Ön számítógépén (eszközén). A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásairól. A cookie-k használatára első sorban azért kerül sor, hogy a honlapunk minél hatékonyabban szolgálja ki ügyfeleink igényeit. A honlapunk látogatása során megvalósuló adatkezelési műveleteket is a cookie-k végzik. A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Ön önkéntes hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet Ön a honlapunk látogatása során megjelenő „cookie tájékoztató” elfogadásával ad meg a számunkra.

5.2 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: válaszadás az Érintett által küldött üzenetekre

A kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de legkésőbb a feltett kérdés megválaszolásáig tart.

5.3 Bejelentkezés

Az adatkezelés célja: az Érintett bejelentkezése személyes konzultációra

A kezelt adatok: név, e-mail cím, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a bejelentkezés visszaigazolásáig, de legkésőbb a személyes konzultáció lezárultáig tart.

5.4 Facebook oldal

Az Adatkezelők elérhetőek a Facebook közösségi portálon, a ZHOJA-Budapest, valamint a ZHOJA-Szeged oldalakon.

A Facebook saját weboldalán (www.facebook.com/privacy) közzétett a szabályzat azon információkat határozza meg, amelyeket a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása céljából kezelnek (Facebook-termékek vagy Termékek). További eszközöket és információkat a Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál talál.

6. Az adatok továbbítása

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az adatokat továbbíthassa a szerződések teljesítésében közvetlenül részt vevő partnereknek, az adatokat a teljesítéshez szükséges mértékben adjuk át. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

7. Adatvédelem

Az Adatkezelők az Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Az Érintettek személyes adataihoz történő hozzáférés korlátozott, így azokhoz csak azon munkatársaink férhetnek hozzá, akiknek munkája megköveteli.

8. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásunkra jutástól bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1/39-11-400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu

 

9. Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

9.1 A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.2 Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatják az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

9.3 Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítsék az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4 Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelők az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

9.7 A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

– Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

–      Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

–      Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntésükről az Érintettet írásban tájékoztatják.

Ha az Adatkezelők az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közlik a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az Érintettet tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.